Precooked and Frozen Yellow Potato 15oz

Papa Amarilla 425g